Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder “SFM”: Streetfurniture Montage B.V. gevestigd te Lopik.
1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij SFM zaken van welke aard ook levert en/of diensten verleent aan een wederpartij (hierna te noemen: “Opdrachtgever”), onverschillig of zij mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen, respectievelijk schriftelijk door SFM zijn bevestigd. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3 Algemene Voorwaarden, hoe ook genaamd, waarvan een Opdrachtgever zich bedient, verbinden SFM nimmer, tenzij deze door SFM schriftelijk uitdrukkelijk worden aanvaard.
1.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen SFM en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 2. Offerte

2.1 Alle offertes, prijsopgaven en dergelijke uitgaande van SFM zijn geheel vrijblijvend en kunnen te allen tijde door SFM worden herroepen.
2.2 Alle prijzen die worden vermeld in de offerte c.q. opdrachtbevestiging zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.3 Offertes worden schriftelijk of langs elektronische weg uitgebracht, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. De offerte wordt voorzien van een dagtekening. De offerte is geldig tot 6 weken na dagtekening.
2.4 De offerte omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen, die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de Opdrachtgever mogelijk te maken. Het aanbod van te leveren materialen, vindt plaats onder voorbehoud van beschikbaarheid bij de fabrikant.

Artikel 3. De totstandkoming van overeenkomsten

3.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de Opdrachtgever. De aanvaarding gebeurt bij voorkeur schriftelijk of langs elektronische weg.
3.2 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is SFM gerechtigd, indien de Opdrachtgever een offerte van SFM aanvaardt, zijn offerte uiterlijk 24 uur na het tijdstip van de aanvaarding te herroepen.
3.3 Een reeds bevestigde order kan geannuleerd worden door de Opdrachtgever, indien SFM hiermee schriftelijk instemt. De instemming van SFM met annulering doet niet af aan de rechten van SFM om een vast bedrag van € 750,- te vorderen, dan wel indien dat hoger is, vergoeding van de schade die zij als gevolg van de annulering heeft geleden en/of zal lijden, daaronder wordt mede verstaan de als gevolg van de annulering gederfde winst.
3.4 Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door SFM in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de Opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging c.q. offerte uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door haar boven de in het contract of de opdrachtbevestiging c.q. offerte uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresenteerd. De kosten van het meerwerk worden aan Opdrachtgever in rekening gebracht bovenop de overeengekomen prijs.
3.5 Voor de omvang en de aard van de overeenkomst is de opdrachtbevestiging c.q. de offerte van SFM bindend.
3.6 SFM is te allen tijde gerechtigd verhogingen van haar kostprijs, veroorzaakt door invoering of verhoging van belastingen en heffingen, hetzij door verhoging van de prijs van de toeleverancier, hetzij anderszins aan Opdrachtgever door te berekenen.
3.7 In geval van doorberekening door SFM van verhoging van de kostprijs, met uitzondering van doorberekening van prijsverhoging veroorzaakt door invoering of verhoging van belastingen en heffingen, is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging meer dan 25% bedraagt.

Artikel 4. Montage en installatie

4.1 De Opdrachtgever stelt (een werknemer van) SFM in de gelegenheid het werk te verrichten.
4.2 De Opdrachtgever zorgt ervoor dat SFM tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de door hem voor het werk te verschaffen gegevens.
4.3 De Opdrachtgever verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
4.4 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door een omstandigheid die voor rekening van de Opdrachtgever komt, dan dient de Opdrachtgever de daaruit voor SFM voortvloeiende schade te vergoeden indien deze aan de Opdrachtgever kan worden toegerekend.
4.5 De Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door: onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden; onjuistheden in de door de Opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen; gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld; onjuistheden in de door of namens de Opdrachtgever verstrekte gegevens; een en ander laat onverlet de plicht van SFM om de Opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden of gebreken.

Artikel 5. Facturering en betaling.

5.1 SFM kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de Opdrachtgever.
5.2 Facturen van SFM dienen door Opdrachtgever te zijn voldaan binnen 30 dagen na dagtekening van de betreffende factuur.
5.3 Indien de Opdrachtgever in gebreke is met betaling binnen vermelde termijn van 30 dagen dan is hij van rechtswege in verzuim met ingang van de vervaldatum van de factuur. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand of gedeelte van een maand vanaf de datum van verzuim. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
5.4 Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten van SFM worden gesteld op 15% van de hoofdsom van de vordering met een minimum van € 500,--. SFM heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat Opdrachtgever aan al zijn opeisbare betalingsverplichtingen heeft voldaan.
5.5 Betaling dient plaats te vinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde ook. De verplichting van de Opdrachtgever tot betaling blijft te allen tijde bestaan, ook indien de Opdrachtgever ter zake van betalingen met derden regelingen heeft getroffen c.q. voor betaling derden inschakelt.
5.6 Indien Opdrachtgever SFM enige opdracht verstrekt ter algehele of gedeeltelijk uitvoering van enige opdracht van derden aan Opdrachtgever, verplicht Opdrachtgever zich op eerste verzoek van SFM de vordering die hij, Opdrachtgever, terzake de laatstbedoelde opdracht heeft of zal hebben op deze derden, te cederen aan SFM.

Artikel 6. Levering en risico overgang

6.1 De aangegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief. SFM zal naar beste vermogen de leveringstermijnen in acht nemen. SFM is niet aansprakelijk voor de gevolgen van enige vertraging ten opzichte van de geïndiceerde levertijd of leveringsdatum, door welke oorzaak ook.
6.2 Het risico van de zaken gaat op de Opdrachtgever over op het tijdstip waarop met de belading van het transportmiddel wordt begonnen. Dit doet niet af aan de eigendomsrechten van SFM onder het eigendomsvoorbehoud, zoals vermeld onder artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden.
6.3 Indien de zaken niet worden bezorgd door SFM, doch door een onafhankelijk vervoersbedrijf, zal de levering door SFM aan de vervoerder worden aangemerkt als levering aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is gehouden tot nakoming van de transportleveringsvoorwaarden van de vervoerder.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud en zekerheidstelling

7.1 Alle verkochte en geleverde producten blijven eigendom van SFM totdat de Opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens SFM, ter zake van krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.
7.2 De Opdrachtgever is niet gerechtigd deze producten, voordat de eigendom op hem zal zijn overgegaan, aan derden, al dan niet tot zekerheid, in eigendom over te dragen, tenzij SFM hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming geeft. De Opdrachtgever is gerechtigd om over de producten te beschikken binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De Opdrachtgever zal er te allen tijde aan meewerken dat SFM haar eigendomsrecht kan effectueren.
7.3 Indien de Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen jegens SFM als bovenomschreven niet nakomt is SFM onherroepelijk gemachtigd, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, om de nog in eigendom toebehorende zaken, voor rekening van de Opdrachtgever, terug te halen van de plaats waar ze zich bevinden. De Opdrachtgever is verplicht aan SFM alle medewerking te verlenen indien deze van het recht van terughalen gebruik maakt.

Artikel 8. Opschorting en ontbinding

Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens SFM; indien de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend; indien de Opdrachtgever een surséance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend; indien de wet schuldsanering natuurlijke personen op de Opdrachtgever van toepassing is; indien het bedrijf van de Opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd, indien beslag op zaken van de Opdrachtgever wordt gelegd; of indien de Opdrachtgever onder bewind of curatele wordt gesteld, heeft SFM het recht de nakoming van al haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten dan wel de overeenkomst met de Opdrachtgever, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd de overige rechten van SFM.

Artikel 9. Garantie

9.1 SFM staat ervoor in dat het geleverde werk beantwoordt aan de overeenkomst. SFM staat er bovendien voor in dat het werk die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voorzover dat is overeengekomen.
9.2 De Opdrachtgever neemt de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van geleverde zaken in acht. De Opdrachtgever controleert de zaken bij oplevering of anders zo spoedig mogelijk en in de mate waarin dit in redelijkheid en/of volgens gebruik van hem kan worden verlangd en meldt klachten ten aanzien van de kwaliteit of conditie van de geleverde zaak, dan wel de non-conformiteit van de zaken binnen 8 werkdagen na de oplevering.
9.3 Indien niet binnen deze termijnen wordt gereclameerd, worden zaken geacht te zijn goedgekeurd en aanvaard. Indien zich na oplevering van het werk en tekortkoming openbaart die maakt dat het werk niet beantwoordt aan de overeenkomst, meldt de leverancier dit zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 8 werkdagen aan SFM. Tekortkomingen die zich openbaren binnen 12 maanden na oplevering vallen onder de Garantie. SFM zal in dat geval kosteloos de tekortkomingen verhelpen, tenzij SFM aantoont dat de tekortkoming haar niet kan worden toegerekend.
9.4 Wanneer de Opdrachtgever zich terecht beroept op de garantie, is SFM gehouden hetzij de betreffende zaken te vervangen, hetzij de zaken te herstellen, hetzij de Opdrachtgever voor het factuurbedrag te crediteren, zulks ter keuze van SFM.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 SFM is, behoudens in geval van door Opdrachtgever te bewijzen grove schuld of grove nalatigheid, niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies, diefstal of tenietgaan van enige door Opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de door Opdrachtgever aan SFM verstekte opdracht, aangeleverde materialen of goederen dan wel voor enige andere schade die ontstaat als gevolg van de uitvoering van de verstrekte opdracht.
10.2 In geval SFM jegens Opdrachtgever tot vergoeding van schade gehouden is, is deze beperkt tot het factuurbedrag verminderd met de daarop betrekking hebbende omzetbelasting, van de betreffende levering, met een maximum van € 10.000,-. SFM is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan wegens overschrijding van termijnen, noch voor gevolgschade of indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst of gemiste besparingen.
10.3 De Opdrachtgever vrijwaart SFM voor aanspraken van derden. De Opdrachtgever zal personeelsleden van SFM, door SFM ingeschakelde derden en personeelsleden van deze derden nimmer aansprakelijk stellen.
10.4 SFM staat nimmer in voor de deugdelijkheid van geleverde zaken voor zoveel daarin door Opdrachtgever aangeleverde materialen zijn verwerkt.
10.5 SFM is niet verzekerd voor glasschade. SFM kan nooit verantwoordelijk en aansprakelijk gesteld worden van glasbreuk en/of glasschades door middel van welke aard dan ook tijdens opslag, laden en lossen met autokraan en/of heftruck, transport, demontage en montage.

Artikel 11. Overmacht

11.1 In geval van overmacht heeft SFM het recht hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van SFM.
11.2 Nakoming in een of meer gevallen van overmacht tast het recht van SFM niet aan om in volgende gevallen van overmacht van de bevoegdheid tot opschorting of ontbinding gebruik te maken.
11.3 Onder overmacht wordt verstaan elke buiten de directe invloed liggende en voor de Opdrachtgever redelijkerwijze niet voorzienbare omstandigheid, die de nakoming van de verplichting van SFM uit een overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert en nakoming redelijkerwijs niet door de Opdrachtgever kan worden verlangd, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, natuur- en milieurampen, beperkende maatregelen van binnenlandse en buitenlandse overheden mobilisatie, oorlog, oproer, beslaglegging, inbeslagneming, onderbreking der productie, personeelsgebrek, gebrek aan vervoermiddelen, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden aan wie zaken of diensten worden ontvangen of gebrek aan grondstoffen, halffabricaten en/of energie, brand en andere calamiteiten in ons bedrijf of van onze leverancier.

Artikel 12. Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en eventueel daaruit voortvloeiende geschillen is het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
12.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden en daaraan onderworpen overeenkomsten zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Utrecht.
©2023 Streetfurniture Montage B.V. Design, developmend en hosting by DreamView ICT & Internet Services